آدرس جدید . http://aksmoosavi.photoblog.ir

مشهدمقدس اسفند 1375

مشهدمقدس

علم گردانی روستای درودگاه (برازجان) 3دی1388

علم گردانی

علم گردانی روستای درودگاه(برازجان)3 دی 1388

علم گردانی

بفرما

بفرما

آقا جلال گل

آقا جلال گل

نگاه (بوشهر 2 مهر 1389 )

نگاه

پنجره

پنجره

فوتبال 4

فوتبال 4 

فوتبال 3

فوتبال 3